Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností PERUN-OŘECHY, s. r. o., IČO: 07302730 („prodávající“) a koncovým zákazníkem – spotřebitelem („kupující“) realizovaných v e-shopu na internetové adrese: https://www.perun-orechy.cz nebo v sídle prodávajícího na adrese: Pšenčíkova 797/3, 142 00, Praha-Kamýk a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím na nové zboží („kupní smlouva“), pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě.

Reklamační řád upravuje podmínky, za nichž lze uplatnit kupujícím práva z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamaci“) u společnosti PERUN-OŘECHY, s.r.o. se sídlem na adrese: Pšenčíkova 797/3, 142 00, Praha-Kamýk, přičemž účelem tohoto reklamačního řádu je i stanovení postupu pro rychlé a správné vyřizování reklamací, a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb a záruky za jakost podle příslušných ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

1.

Obecná ustanovení

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí kupujícím vady, tedy je v souladu s kupní smlouvou a má jakost a užitné vlastnosti prodávajícím, výrobcem nebo dodavatelem prodávajícího popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy či údaji uvedenými na obalu zboží či v jeho návodě očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který společnost PERUN-OŘECHY, s.r.o. pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá. 


2.

Vady při převzetí zboží

2.1. Kupující je povinen zásilku před jejím převzetí prohlédnout, zda je řádně zabalena a nevykazuje poškození. Pokud je zásilka zjevně poškozena má kupující právo odmítnout její převzetí. Týká se to převzetí zboží od dopravce, na výdejním místě Zásilkovny i při osobním odběru. V místě převzetí zásilky se zaměstnancem přepravní společnosti nebo na výdejním místě Zásilkovny sepíše kupující protokol a pořídí fotodokumentaci poškození balíku. Na dalším postupu se domluví prodávající s kupujícím, dle konkrétního případu.

2.2. Pokud kupující zjistí po otevření zásilky, že je její obsah poškozen, zboží neodpovídá objednávce nebo je obsah zásilky neúplný, oznámí to neprodleně prodávajícímu. Kupující pořídí fotodokumentaci, krabice i obsahu zásilky, sdělí prodávajícímu rozsah poškození, popřípadě chybně dodané zboží. Zásilku po dohodě s prodávajícím může kupující zaslat zpět prodávajícímu, pokud se nedohodnou na jiné kompenzaci. Po přijetí vrácené zásilky od kupujícího zašle prodávající kupujícímu zásilku odpovídající objednávce.

3.

Délka záruční doby

3.1. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku za jakost na zakoupené zboží v následující délce („záruční doba“):

záruční doba v případě potravin je uvedena na obalu nebo na etiketě výrobku. Platí do data minimální trvanlivosti uvedeného na obalu nebo etiketě jednotlivých výrobků, jsou-li ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady.

3.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím, v případě, že je předmětem nákupu několik druhů zboží nebo dodání několika částí, začíná záruční doba běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

3.3. Po dobu záruční doby se prodávající zavazuje, že zboží nebo jeho část bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel, a že si zachová dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti.


4.

Nárok na uplatnění záruky

4.1. Kupující má právo uplatnit své právo vyplývající ze záruky za jakost jen na zboží, které má vady a bylo zakoupené v e-shopu na internetové adrese: https://www.perun-orechy.cz nebo v sídle prodávajícího na adrese: Pšenčíkova 797/3, 142 00, Praha-Kamýk. Za vadu zboží nelze považovat takovou změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používaní, či nesprávného zásahu nebo z důvodů dle článku 5. tohoto reklamačního řádu.

4.2. Kupující je při reklamaci povinen prokázat, kdy zboží zakoupil u prodávajícího, například předložením dokladu o zaplacení zboží, faktury nebo jiným prokazatelným způsobem.

4.3. Kupující může uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího na adrese: Pšenčíkova 797/3, 142 00, Praha-Kamýk osobně, pomocí e-mailu na: info@perun-orechy.cz nebo na telefonu: 723 416 025. Součástí reklamace by měla být podrobná fotodokumentace vady výrobku, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak.

4.4. Kupující může použít vzorový formulář pro uplatnění reklamace, který je ke stažení na stránce: https://www.perun-orechy.cz/formular-pro-uplatneni-reklamace/

4.5. Osoba vyřizující reklamaci je povinna kupujícímu potvrdit v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.

Důvody zániku na uplatnění záruky

5.1. Práva Kupujícího z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud 

(a) nebyla-li uplatněna v záruční době;


(b) vada vznikla zacházením nebo obsluhou v rozporu s návodem nebo účelem, pro který se zboží obvykle používá;


(c) zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, nárazem), nesprávně skladováno nebo bylo používáno v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v popisu výrobku;


(d) zboží bylo napadeno škůdci následkem poškození či rozbalení z originálního obalu;

(e) zboží bylo zcela nebo zčásti spotřebováno (nevztahuje se na vzorek nutný k ochutnání a zjištění vady).

5.2. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na zboží jakkoliv upravované kupujícím nebo třetí stranou. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé na zboží v důsledku živelné pohromy či povětrnostních vlivů.

5.3. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena ujednána, u použitých věcí na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.


6.

Způsob vyřízení reklamace

6.1. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 1. tohoto reklamačního řádu, má kupující právo, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na bezplatné odstranění vady; pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, ale pokud se vada týká pouze jeho součásti, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy.

6.2. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit a kupujícímu bude za těchto okolností vyplacena původní kupní cena v hotovosti v místě reklamace.

6.3. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Vyřídí-li se reklamace zboží poskytnutím slevy, bude peněžní rozdíl mezi původní částkou a částkou po slevě ve výši hodnoty slevy vyplacen kupujícímu v místě uplatnění reklamace v hotovosti, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

6.4. Okamžitá výměna zboží nebo jeho části je podmíněná jeho fyzickým stavem na skladě prodávajícího. Žádá-li kupující výměnu vadného zboží za bezvadné nebo vrácení kupní ceny, musí předložit vadné zboží kompletní.

6.5. Při vyřizování reklamace zboží slevou se přihlíží k charakteru vady a možnostech dalšího užití. O slevě rozhodne oprávněný pracovník po dohodě s kupujícím. Jakmile byla na konkrétní vadu zboží sleva poskytnuta, nelze již pro tutéž vadu zboží reklamovat.

7.

Průběh reklamace

7.1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného prodlení, jakmile se vada na zboží vyskytla, a to v průběhu záruční doby dle článku 2.1 tohoto reklamačního řádu výše.

7.2. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele).

7.3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V této lhůtě prodávající též vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace.

8.

Uskladnění zboží po vyřízení reklamace

8.1. Po vyřízení reklamace bude kupující vyzván k vyzvednutí zboží do 30 kalendářních dnů od vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si zboží, bude mu zaslána e-mailem výzva s dodatečnou lhůtou k vyzvednutí 30 kalendářních dnů.

8.2. Pokud si kupující zboží nevyzvedne ve stanovených lhůtách, prodávající zboží uskladní na náklady a odpovědnost kupujícího a skladuje jej do uplynutí minimální trvanlivosti. Během této doby má kupující stále možnost si zboží vyzvednout. Avšak počínaje dnem zaslání výzvy s dodatečnou lhůtou 30 dní k vyzvednutí, má prodávající právo zákazníkovi účtovat skladovací náklady ve výši 50 Kč/ den. Po uplynutí minimální trvanlivosti má prodávající právo zboží zlikvidovat a kupujícímu naúčtovat dodatečné náklady spojené s likvidací zboží.

9.

Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud není konkrétně uvedeno, řídí se reklamační řád příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

9.2. Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z kupní smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 10. 6. 2022