Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) společnosti PERUN-OŘECHY, s.r.o., se sídlem: Pšenčíkova 797/3, 14200, Praha-Kamýk, IČO: 07302037 zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou: C 298706 vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail: info@perun-orechy.cz, telefonní číslo: 603215481, adresa provozovny: Pšenčíkova 797/3, 14200, Praha-Kamýk (vchod a vjezd přes malé parkoviště z ulice Cílkova), (dále jen „my” nebo „prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu na webových stránkách: https://www.perun-orechy.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde: https://www.perun-orechy.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

Ustanovení těchto podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti nás a Vás, a smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí e-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní e-shopu“).

Pokud některá část podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na našem e-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před podmínkami přednost.

1. NĚKTERÉ DEFINICE

1. 1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za zboží;

1. 2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

1. 3. Celková cena je součet ceny za zboží a ceny za dopravu a DPH;

1. 4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

1. 5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na celkovou cenu;

1. 6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření smlouvy o koupi zboží s námi;

1. 7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného zboží a uzavřených Smluv;

1. 8. Vy jste osoba nakupující na našem e-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

1. 9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na našem e-shopu.

 

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1. Koupě zboží je možná jen přes webové rozhraní e-shopu.

2.2. Při nákupu zboží je Vaše povinnost poskytnout nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste nám poskytli v objednávce, budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

2.3. Na našem e-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouvu s námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované námi tedy nad rámec celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3. K tomu, abychom mohli smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na e-shopu vytvořili objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném zboží (na e-shopu označujete zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „do košíku“);

b) Informace o ceně za zboží, ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o ceně za zboží, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného zboží, způsobu jeho doručení a platby;

c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.4. V průběhu tvorby objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly a seznámení se a souhlasem s těmito podmínkami prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ objednávku dokončíte. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo nám.

3.5. Vaši objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy nám bude doručena, potvrdíme automatickou zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást smlouvy. Automatickým potvrzením objednávky nedochází k uzavření smlouvy mezi námi a Vámi.

3.6. Uzavření kupní smlouvy mezi námi a Vámi dojde potvrzovacím e-mailem, kde je uvedeno předání objednávky přepravci nebo při Vašem vyzvednutí u osobního odběru na naší provozovně.

3.7. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů zboží, než kolik je z naší strany umožněno. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši nabídku potvrdíte.

3.8. V případě, že v rámci e-shopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, nejsme povinni Vám zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení objednávky.  V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.9. V případě, kdy dojde k uzavření smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.

3.10. V případě, že máte zřízen uživatelský účet, můžete učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Na základě Vaší registrace v rámci e-shopu můžete přistupovat do svého uživatelského účtu.

4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

4.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

4.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

4.5. Váš uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 5 let nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle smlouvy.

4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a samozřejmě ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě. V rámci návrhu objednávky je též uvedena cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

5.2. Celková cena je uvedena včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

5.3. Platbu celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření smlouvy a před předáním zboží. Úhradu celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a) Bankovním převodem předem na účet prodávajícího, číslo účtu: 5324462319/0800 vedený u společnosti Česká Spořitelna a.s. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci automatického potvrzení objednávky a po připravení objednávky v zálohové faktuře. V případě platby bankovním převodem předem je celková cena splatná do 7 dnů.

b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu GP Webpay, společnosti Global Payments, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.globalpayments.cz/cs-cz. V případě platby kartou online je celková cena splatná do 7 dnů.

c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení zboží oproti předání zboží. Je možná platba v hotovosti nebo platební kartou dle možností dopravce a výdejních míst. V případě platby dobírkou je celková cena splatná při převzetí zboží.

d) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit zboží v případě převzetí v naší provozovně: Pšenčíkova 797/3, 14200, Praha-Kamýk (vchod a vjezd přes parkoviště z ulice Cílkova). Platba je možná pouze v hotovosti, platební karty nepřijímáme. V případě platby hotově při osobním odběru je celková cena splatná při převzetí zboží.

5.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke zboží a dostupná v uživatelském úču.

5.5. Vlastnické právo ke zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte celkovou cenu a zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

6.1. Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 10 dnů způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

a) Osobní odběr na naší provozovně: Pšenčíkova 797/3, 14200, Praha-Kamýk (vchod a vjezd přes parkoviště z ulice Cílkova);

b) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna nebo Packeta SK;

c) Doručení na Vámi zadanou adresu prostřednictvím dopravních společnosti DPD;

6.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenska.

6.3. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží Vám bude sdělena během objednávkového procesu.  Doba uvedená v těchto podmínkách a na e-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

6.4. Při osobním odběru na naší provozovně je lhůta k vyzvednutí 10 pracovních dnů od potvrzení, že je objednávka připravena. Pokud si objednávku v této lhůtě nevyzvednete, následuje upozornění telefonicky nebo e-mailem. V případě, že nedojde k dohodě mezi námi a Vámi na termínu vyzvednutí, může být objednávka stornována.  Je-li objednávka zaplacena, peněžní prostředky budou neodkladně vráceny stejným způsobem, jak byly zaplaceny.

6.5. Při převzetí zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností zboží od dopravce převzít.

6.6. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít zboží, s výjimkou případů dle článku 6. 5. těchto podmínek, nemá to za následek porušení naší povinnosti Vám zboží doručit. Zároveň to, že zboží nepřevezmete, není odstoupení od smlouvy mezi námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení smlouvy. Pokud se rozhodneme odstoupit od smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla. Platební údaje pro zaplacení ceny za dopravu zboží tam i zpět Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

6.7. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

6.8. Nebezpeční škody na zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle článku 6. 5. těchto podmínek, na Vás nebezpečí škody na zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením zboží.

6.9. V případě, že zboží nebylo v e-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, budeme Vás vždy informovat v případě:

a) mimořádného výpadku výroby zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné zboží dodat;

b) prodlení s dodáním zboží od našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží podle článku 6. 8. těchto Podmínek je zboží bez vad, zejména pak, že zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti a jiným ujednaným vlastnostem;

b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;

c) je dodáno s etiketou, která obsahuje složení, výživové údaje a datum minimální trvanlivosti;

d) je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá;

e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

f) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3. V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle článku 7.1. těchto podmínek můžete nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu uvedenou u našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese: Pšenčíkova 797/3, 14200, Praha-Kamýk. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z naší strany, DOSTUPNÝ ZDE, který tvoří přílohu č. 1. těchto podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

7.4. Má-li zboží vadu, máte následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady,

b) dodání chybějící části zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Vás.

7.5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

7.6. Dále máte právo na:

a) přiměřenou slevu z ceny,

b) odstoupení od smlouvy,

jestliže:

a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy,

d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

7.7. Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

7.8. V případě, že jste si vadu na zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

7.9. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

7.10. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;

b) co je obsahem reklamace;

c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;

d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.11. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.12. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, například účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je Vaší povinností nám původní zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme my.

7.13. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

7.14. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. V případě potravinářského zboží je lhůta vyznačena na obalu výrobku větou: „Minimální trvanlivost do:“

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. K odstoupení od smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

8.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě, že jsme uzavřeli smlouvu, na základě které Vám budeme zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

8.3. Od smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na naší adresu uvedenou u našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z naší strany, DOSTUPNÝ ZDE, který tvoří přílohu č. 2. těchto podmínek.

8.4.  Ani jako spotřebitel však nemůžete od smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

8.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2. těchto podmínek se považuje za zachovanou, pokud nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od smlouvy odstupujete.

8.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2. těchto podmínek jste povinni nám zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsme pro dodání zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že my porušíme uzavřenou smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k nám, ovšem opět pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsme při dodání zboží nabízeli.

8.7. V případě odstoupení od smlouvy Vám bude cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než zboží obdržíme, nebo nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět nám. Zboží nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

8.8. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2. těchto podmínek nám však odpovídáte za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým byste se se zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení ceny.

8.9. My jsme oprávněni odstoupit od smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6. 9. těchto podmínek. Můžeme také od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

9.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy: info@perun-orechy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

9.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

10.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě, v uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

10.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených smluv, ale pouze smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

10.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme my i Vy právo od smlouvy odstoupit.

10.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

10.6. Smlouva včetně podmínek je archivována v elektronické podobě u nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení objednávky se shrnutím objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke smlouvě i bez naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení objednávky a podmínky uložit.

10.7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne: 1. 4. 2023

 

Příloha č. 1 - Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:  www.perun-orechy.cz

Společnost:              PERUN-OŘECHY, s.r.o.

Se sídlem:                Pšenčíkova 797/3, Praha-Kamýk

Ičo / DIČ:                  07302037 / CZ07302037

Číslo účtu:                5324462319/0800

E-mailová adresa:    info@perun-orechy.cz

Telefonní číslo:         723 416 025

 

Spotřebitel:

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………

Adresa: …………………………………………………………………………................

Telefon: ..............................................................................................................

E-mail: …………………………………………………………………………................

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne…………………. jsem ve Vašem obchodě www.perun-orechy.cz vytvořil/a objednávku číslo: ..........................

Zboží, které je reklamováno: .................................................................................................................................

Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady: ................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: ................................................................................................

Peněžní prostředky za objednání byly zaslány způsobem: ……………....................................................................

Peněžní prostředky budou navráceny zpět způsobem: ……………………………………….........................................

(v případě převodu na účet vyplňte číslo Vašeho účtu)

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na výměnu a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace.

 

V………………………………, dne………………………………………             ______________________________________ podpis

                                                   

OBECNÁ POUČENÍ K UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za poškození zboží vlivem nesprávného skladování.

Reklamace musí být uplatněna v době trvání minimální trvanlivosti výrobku. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat poštou nebo naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím). Druhá strana tohoto formuláře obsahuje poučení o právu na odstoupení od smlouvy.

Adresát:

Internetový obchod: www.perun-orechy.cz

Společnost: PERUN-OŘECHY, s.r.o.

Se sídlem: Pšenčíkova 797/3, 142 00, Praha-Kamýk

IČO, DIČ: 07302037, CZ07302037

E-mailová adresa: info@perun-orechy.cz

Telefonní číslo: 723 416 025

 

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14 dnů odstupuji od následující smlouvy:

 

Číslo objednávky: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy): ……………………………………..............................................................................

Datum obdržení zboží: ………………………………………………………………………………………………………………………………....

Kupní cena byla uhrazena způsobem: ………………………………………………………………………………………………………….......

Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (číslo účtu) …………………………………………………………………………………................

Jméno a příjmení spotřebitele: ………………………………………………………………………………………………………………….........

Adresa spotřebitele: ………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

V ………………………………………., dne …………………………………………       ......................................................podpis

                 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost: PERUN-OŘECHY, s.r.o., se sídlem Pšenčíkova 797/3, 142 00, Praha-Kamýk, identifikační číslo: 07302037, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem na adresu: info@perun-orechy.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil (a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil (a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal (a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

2.3 Pokud jste požádal (a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval (a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.